Helse -og omsorgsdepartementet

Regjeringens departementer endrer til stadighet navn etter hva slags oppgaver de har. Det samme gjelder for departementene som generelt sett har hatt hovedansvar for helsesektoren, enten det er rikshospitaler, fylkessykehus, kommunale enheter eller andre tjenester knyttet til helse. Opp gjennom tidene har departementene skiftet navn etter omorganiseringer, flyttet ansvarsområder og så videre.
Videre har departementet ulike avdelinger og underliggende etater. Den politiske lederen er i dag Bent Høie fra partiet Høyre.

Utvikling på flere områder for å bedre folkehelsen

Den forrige regjeringen hadde navnet Helse og sosialdepartementet, men etter omrokeringer ble Helse og omsorgsdepartementet utskilt fra de sosialpolitiske sakene. Helse og omsorgsdepartementet skal ha health carehovedansvar og fokus på helsepolitikk, og med det menes lovgivning relatert til helse-problematikk, folkehelsen og helsetjenestene som innbyggerne etterspør, saker knyttet til alkohol og narkotika og e-helse. Selv om og på tross av at Norge er et langstrakt land, med diversitet knyttet til innbyggertall, demografi og geografi, skal alle innbyggere ha likeverdig helsetilbud hvor enn man bor i landet eller hvilken økonomi man råder over.
De underliggende avdelingene i Helse og omsorgsdepartementet er:
*Folkehelseavdelingen
*Kommunetjenesteavdelingen
*Administrasjonsavdelingen
*Budsjett- og økonomiavdelingen
*Helserettsavdelingen
*Eieravdelingen
*Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Disse skal utvikle og ha det overordnede ansvaret når det gjelder, økonomi, administrasjon, kommunale tjenester og lover og regler.
Etater er også underlagt Helse og omsorgsdepartementet. Disse er mange, blant annet:
*Direktoratet for e-helse
*Helsedirektoratet
*Folkehelseinstituttet
*Statens helsemiddelverk
*Norsk pasientskadeerstatning
*Statens helsetilsyn
*Vinmonopolet

Det er viktig for Helse og omsorgsdepartementet at de favner over mange områder i det som kan anses for deres anliggende. Derfor har de lagt under seg selskaper som Vinmonopolet. Direktoratet for E-helse er en etat som er stadig mer aktuell i dagens samfunn. For å finne de beste løsningene., organiseres det årlig konferanser der mennesker fra hele verden møtes for å knytte kontakter og videreutvikle og informere om nye teknologiske framspring.
I tillegg til Vinmonopolet og direktoratet for e-helse, knytter departementet til seg flere selskaper, som for eksempel:
*De forskjellige regionale foretakene
*Nasjonal IKT
*Sykehusbygg
*Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Som politisk leder må Bent Høie ha kontroll og kunne svare på mange spørsmål angående ulike konflikter og problemer knyttet til helsetjenester. Det er ofte saker knyttet til de kommunale helseforetakene som kommer i media, hvor det stadig omorganiseres for å spare midler. I mange situasjoner ser man farlige eller tragiske hendelser som resultat av nedbemanning og omorganisering. E-helse er derfor i vinden som aldri før.

E-helse er et tiltak som skal hjelpe foretakene

Hele sektoren må få inn teknologiske systemer som fungerer optimalt. Da vil de kunne hjelpe til med å gjøre sykehuskøene kortere, behandlingstiden mer effektiv, helsetjenestene billigere og den generelle folkehelsen forbedret. Gjennom at systemene blir knyttet sammen, skjemaer og dokumenter kan leveres digitalt og store besparelser fordi systemene virker som de er ment, vil e-helse frigjøre mye tid og penger som kan brukes direkte på pasienter og tjenestebrukere.
Når direktoratet en gang i året kan feire seg selv og bli en arena for videreutvikling, ser man at e-helse har noe for seg. For med e-helse har sektoren fortsatt en god framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *