Category Archives: Health

Helse -og omsorgsdepartementet

Regjeringens departementer endrer til stadighet navn etter hva slags oppgaver de har. Det samme gjelder for departementene som generelt sett har hatt hovedansvar for helsesektoren, enten det er rikshospitaler, fylkessykehus, kommunale enheter eller andre tjenester knyttet til helse. Opp gjennom tidene har departementene skiftet navn etter omorganiseringer, flyttet ansvarsområder og så videre.
Videre har departementet ulike avdelinger og underliggende etater. Den politiske lederen er i dag Bent Høie fra partiet Høyre.

Utvikling på flere områder for å bedre folkehelsen

Den forrige regjeringen hadde navnet Helse og sosialdepartementet, men etter omrokeringer ble Helse og omsorgsdepartementet utskilt fra de sosialpolitiske sakene. Helse og omsorgsdepartementet skal ha health carehovedansvar og fokus på helsepolitikk, og med det menes lovgivning relatert til helse-problematikk, folkehelsen og helsetjenestene som innbyggerne etterspør, saker knyttet til alkohol og narkotika og e-helse. Selv om og på tross av at Norge er et langstrakt land, med diversitet knyttet til innbyggertall, demografi og geografi, skal alle innbyggere ha likeverdig helsetilbud hvor enn man bor i landet eller hvilken økonomi man råder over.
De underliggende avdelingene i Helse og omsorgsdepartementet er:
*Folkehelseavdelingen
*Kommunetjenesteavdelingen
*Administrasjonsavdelingen
*Budsjett- og økonomiavdelingen
*Helserettsavdelingen
*Eieravdelingen
*Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Disse skal utvikle og ha det overordnede ansvaret når det gjelder, økonomi, administrasjon, kommunale tjenester og lover og regler.
Etater er også underlagt Helse og omsorgsdepartementet. Disse er mange, blant annet:
*Direktoratet for e-helse
*Helsedirektoratet
*Folkehelseinstituttet
*Statens helsemiddelverk
*Norsk pasientskadeerstatning
*Statens helsetilsyn
*Vinmonopolet

Det er viktig for Helse og omsorgsdepartementet at de favner over mange områder i det som kan anses for deres anliggende. Derfor har de lagt under seg selskaper som Vinmonopolet. Direktoratet for E-helse er en etat som er stadig mer aktuell i dagens samfunn. For å finne de beste løsningene., organiseres det årlig konferanser der mennesker fra hele verden møtes for å knytte kontakter og videreutvikle og informere om nye teknologiske framspring.
I tillegg til Vinmonopolet og direktoratet for e-helse, knytter departementet til seg flere selskaper, som for eksempel:
*De forskjellige regionale foretakene
*Nasjonal IKT
*Sykehusbygg
*Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Som politisk leder må Bent Høie ha kontroll og kunne svare på mange spørsmål angående ulike konflikter og problemer knyttet til helsetjenester. Det er ofte saker knyttet til de kommunale helseforetakene som kommer i media, hvor det stadig omorganiseres for å spare midler. I mange situasjoner ser man farlige eller tragiske hendelser som resultat av nedbemanning og omorganisering. E-helse er derfor i vinden som aldri før.

E-helse er et tiltak som skal hjelpe foretakene

Hele sektoren må få inn teknologiske systemer som fungerer optimalt. Da vil de kunne hjelpe til med å gjøre sykehuskøene kortere, behandlingstiden mer effektiv, helsetjenestene billigere og den generelle folkehelsen forbedret. Gjennom at systemene blir knyttet sammen, skjemaer og dokumenter kan leveres digitalt og store besparelser fordi systemene virker som de er ment, vil e-helse frigjøre mye tid og penger som kan brukes direkte på pasienter og tjenestebrukere.
Når direktoratet en gang i året kan feire seg selv og bli en arena for videreutvikling, ser man at e-helse har noe for seg. For med e-helse har sektoren fortsatt en god framtid.

Helsetjenesten i Spania

Spania har i likhet med Norge en helsetjeneste som er offentlig finansiert gjennom skatter og avgifter, i tillegg til betaling av trygd.

Men helsetjenestene i Spania er enten gratis eller veldig billig for spanske statsborgere som betaler trygd. Den offentlige helsetjenesten dekker 99,7 % av spanjolene, og de resterende 0,3 % har kun tilgang til private tjenester.

Spanske helsetjenester er rangert høyt på listen over gode helsetjenester på internasjonal basis. Spania bruker omtrent 10 % av BNP på helsetjenester, i motsetning til Norge som bruker litt mindre.

Å ha privat helseforsikring er ikke påkrevd i Spania, men for de som har det får de generelt behandling raskere for tilfeller som ikke haster.

Gratis behandling

Såkalte “State Healthcare” institusjoner er gratis å ta i bruk for alle som bor og jobber i Spania, dersom de betaler alle skatter og avgifter. På noen spanske øyer kan det hende man må lete litt for å finne et slikt senter.

Samarbeid med resten av EU

Borgere av EU-land som har såkalte EHIC-kort kan få all nødvendig medisinsk behandling gjennom det spanske systemet. Enten til en redusert pris eller gratis. Man får ikke dette hvis man drar til Spania kun for medisinsk behandling. Det er forøvrig anbefalt å ikke være avhengig av EHIC, og få seg forsikring.

Registreringssystem

Før man kan gå på besøk til en lege for konsultasjon, er man nødt til å Centro de Saludregistrere seg i et “Centro de Salud” eller “Centro de Asistencia Primaria” or “CAP”. Når man har fullført registreringen kan man dra på legebesøk.

Den samme legen kan tilby både statlig helsetjeneste og privat helsetjeneste. Så det er viktig for pasienter og spesifisere hva de skulle ønske. Det er heller ingen garanti for at man får den samme legen hver gang man besøker. Man må normalt sett avtale et besøk på forhånd, tradisjonelt sett tilbys det ikke drop-in timer.

Nødstilfeller

I nødstilfeller kan man dra rett på sykehusene. Det er to typer, A&E og ER. Begge er ment for nødstilfeller. Hvis pasienter ønsker andre former for behandling på sykehus må de få en henvisning fra en lege.

Tannhelsetjenesten i Spania

Dersom man er registrert i den spanske folketrygden, og innfrir kravene, er tannhelsetjenesten gratis. De fleste helsesenterene i Spania har minst en tannlege som vil gi gratis behandling til alle som er registrert og kvalifisert.

Men det har vært blandede tilbakemeldinger på disse tannlegene, det har vært rapportert inn “røff behandling” og unormalt lang ventetid for pasientene.

Private tannhelsesenter på en annen side er lett tilgjengelig og relativt billig. En normal sjekk hos tannlegen vil koste omtrent 10 EURO i Spania, og rundt 50 EURO for en fylling.

Gratis medisiner for pensjonister

Pensjonister i Spania kan gå på apotek og få gratis medisiner, dersom de er registrert i systemet. For andre som er registrert vil de få 60% avslag på reseptbelagte legemidler.

E-Helse er et tegn på nye digitale hverdagen

E-Helse er et uttrykk for alle de nye teknologiske nyvinningene vi bruker i hverdagen og som kan forenkle mange prosesser også i helsevesen og helserelaterte sammenhenger. I spissen står Internett, noe som etter hvert har blitt et allemannseie.
For å skape en felles helsetjeneste, må systemene implementeres inn i nåværende systemer. Dette medfører store utfordringer, en flaskehals som må ordnes før effektene av nyvinninger merkes.

Nyvinninger som endrer lover og regler

Dette kan være endring av gjeldende lover og regler, satse på nytt utstyr og endre både programvare og enheter og ikke minst benytte et system som de ansatte kan bruke. Videre skal det skapes et system hvor alle registreringer, hjelp til henting av resepter og så videre, slik at brukerne kan gjøre dette selv fra sin egen stue.
Alt dette er nyvinninger som har utspring i IKT, eller informasjon og kommunikasjons-teknologien. Og de digitale tjenestene gjør det enklere å involvere brukere, pasienter og innbyggere. Og IKT løsningene vil gjøre det enklere for helsepersonell å foreta beslutninger.

Departementer, regjeringer og myndigheter verden over hyller den nye utviklingen innenfor teknologiske fremskritt som vil gjøre det mye enklere og billigere å drifte store organisasjoner som sykehus og lignende.
Hvert år holdes det til og med en konferanse for interesserte som vil få med seg de aller siste nyvinningene som kan gjøre at det blir enklere å få statsbudsjett til å gå i pluss.
Konferansen skal i hovedtrekk ta for seg de store helseutfordringene man står ovenfor i verden i dag, og hvilke tiltak man kan gjøre mot dem. Helse og den industrien som den skaper, er et felt som er aktuelle i alle land, og derfor bør og må alle ta hensyn til problemene de skaper og være proaktive når det gjelder å finne ny teknologi, bedre løsninger og flere positive utfall for pasientene.
Gjennom fellesskapet man bygger opp med en slik konferanse, kan man spinne på erfaringer og dele opplevelser med hverandre, slik at man i fellesskap kan komme frem til de beste løsningene.

E-Helse vil bli mer og mer aktuelt

MHealth ITed en aldrende befolkning og stadig større fokus på effektive og smarte løsninger, blir e-Helse mer og mer aktuelt i samfunnet. Helsespørsmål er i tillegg et globalt anliggende og derfor kan man utvikle bedre løsninger gjennom å møtes til debatt. Gjennom konferanser og møter, gjør myndigheter og ansatte stadige fremskritt. Til det beste for sine innbyggere, vil alltid forenklende, brukervennlig teknologi være positivt.

Helsetjenesten i Norge

Det er en kjent misforståelse i resten av verden at helsetjenesten er helt gratis i Norge.
Dette er ikke helt sant, men det er ganske nær sannheten. Helsetjenesten i Norge er finansiert gjennom Folketrygden (NIS – National Insurance Scheme på engelsk). Alle som bor i Norge fast eller mer enn ett år, er nødt til å bidra til Folketrygden med rundt 14 % av inntekten.

Selv om helsetjenesten ikke er gratis, er det et av de mest velfungerende helsetjenestesystemene i hele verden. Det er både private og offentlige instutisjoner, de offentlige er drevet av myndighetene. Medisinsk behandling i Norge er utrolig billig, sammenlignet med andre land.

Nesten gratis

Helsetjenesten i Norge fungerer slik at den er helt gratis for alle opp til fylte 16 år, og kvinner som er gravide. Merk at dette kun er for behandlinger som er relatert til dette, ingen andre type behandlinger. Alle andre må betale opp for hver behandling, konsultasjon og besøk. Man betaler helt til man når grensen som for øyeblikket er på 2040 NOK, etter dette får man et frikort.

Et frikort gir deg gratis behandling resten av dette kalenderåret. Det er bare å vise frikortet etter legebesøket og saken er i orden.
De som har en godkjent diagnose kan få en såkalt “blå resept”, denne vil gi dem retten til å kun betale 520 NOK per år for nødvendige medisinene.

Hvem kan få behandling

TREATMENTAlle innbyggere i Norge og de som bor i Norge, inkludert utenlandske studenter som vil oppholde seg i Norge i mer enn ett år, har rett på offentlige helsetjenester.

Alle pasienter betaler en liten avgift etter hver behandling eller besøk i et medisinsk fasilitet. Det er etter man overstiger den fastsatte grensen at man får et frikort.

Dersom man er inne til førstegangstjeneste

Dersom man er inne til førstegangstjeneste og avtjener verneplikten i Forsvaret har man også rett på helt gratis helsetjeneste. Soldatene kan bruke helsetjeneste på sin respektive militære avdeling, eller dersom de skulle være på permisjon, bruke nærmeste legekontor eller sykehus.

Det er da bare å vise frem identitetskortet (FDID) for soldatene etter legebesøket, og man skal ikke betale noe som helst.

Tannhelsetjenester

I Norge er det gratis tannhelsetjenester frem til man er fylt 18 år. Når man passerer 18 år er tennene ikke lenger regnet som en del av helsen, og tannhelsetjenester er ganske dyrt. Dette fører dessverre til at mange nordmenn har relativt dårlig tannhelse i forhold til mange andre land i Europa. De fleste nordmenn vil rett og slett spare pengene, og siden all annen helsetjeneste er tilnærmet gratis virker det lite innbydende for de fleste å bruke tusener på tennene.

Tannhelsetjenesten i Norge er generelt sett på som en tjeneste med meget høy standard internasjonalt.

Man må betale for utstyret som blir brukt

Selv om helsetjenesten er gratis for de minste, de som er under fylte 16 år, må man betale for utstyret som blir brukt under behandlingen. Dette vil si at dersom minstemann for eksempel skader seg og må få medisinsk behandling på et sykehus vil foreldrene måtte betale for utstyret som blir brukt. Dette kan inkludere ting som bandasje og lignende.

Gyldig fravær på jobb er ikke gratis

Dette vil si at dersom man er ansatt og jobber fast i en stilling og blir syk må man få en legeerklæring man kan vise til sin arbeidsgiver. Dette koster penger. Et vanlig besøk hos en doktor koster omtrent 140 NOK om dagen og 235 NOK om natten.

Helsetjenesten i Sverige

Helsetjenesten i Sverige er svært lik helsetjenesten i Norge. I Norge er helsetjenesten forøvrig ansett som bedre internasjonalt .

Resten av verden ser nå til Norden, og spesielt til Norge og Sverige, som svært gode eksempler på velfungerende helsetjenester som er til fordel for hele landets økonomi og velvære.

Det som er spesielt for Sverige er at helsetjenesten også er gratis for “Expats”. Expats er personer som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn det landet personene egentlig kommer fra. Det er gjerne arbeidstakere i internasjonale sammenhenger. Dette gjør Sverige til et attraktivt land for disse.

I alle land i Norden er omtrent 80% av helsetjenestene offentlig finansiert. Norge, Sverige og Danmark har gitt fylkene hovedansvaret for forvaltning, mens på Island tar staten seg av det. I Finland er det kommunene som tar ansvaret.

Akkurat som i Norge er man i Sverige forventet å betale etter et besøk hos doktoren .

Organisering av helsetjenesten i Sverige

I Sverige er helsetjenesten finansiert gjennom seks helseregioner. Det er 26 ulike fylkeskommuner som har ansvar for sykehusene og behandlingen. Kommunene har ansvaret for sykehjemmene og hjemmesykepleie.

Finansiering

I vårt naboland Sverige som i resten av de nordiske landene er helsetjenesten i Sverige finansiert gjennom skatter og avgifter. Dette resulterer i relativt høy skatt for svensker, i likhet med for nordmenn.

Ikke gratis

I likhet med i Norge er det veldig vanlig at det internasjonale samfunnet omtaler helsetjenesten som gratis. Det er ikke helt korrekt. Det er ikke alltid helt gratis i Sverige. Men offentlige helsetjenester er utrolig billige og offentlig finansiert.

Et besøk hos en spesialist koster omtrent 250 SEK, eller 80 SEK per dag for opphold i sykehus.

Både i Norge og Sverige har man en ordning med frikort. I Sverige ligger grensen på 900 SEK per kalenderår. Etter dette trenger man ikke lenger å betale for konsultasjoner og andre medisinske behandlinger i de kommende månedene som er igjen av det respektive året. Det er en lignende grense for hvor mye man kan bruke på medisiner. Den er satt til 1800 SEK per kalenderår.

Helsetjenesten er helt gratis for alle barn i begge land.

Tannhelsetjenesten i Sverige

Tannhelsetjenesten i Sverige er gratis for alle barn og ungdommer opp til alderen av 20 år. Etter dette må man betale, som er i likhet med Norge. I Norge er man nødt til å betale etter fylte 18 år.

For utenlaDental servicendske arbeidstakere som oppholder seg i Sverige er de nødt til å betale alle skatter og avgifter for å kunne ta i bruk tannhelsetjenesten.

I nødstilfeller er tannhelsetjenesten tilgjengelig gratis for alle som er borgere av EU’s medlemsland. Dette gjelder også borgere av EØS land. For å få det dekket gratis må man kunne fremvise at man er dekket i sitt hjemland, og må kunne vise frem et EHIC-kort.

Unikt for Sverige

Noe som er ganske unikt for Sverige og som ikke er tilfelle i Norge, er at Sverige tilbyr gratis medisinsk behandling til alle barn. Uavhengig om de er ulovlige innvandrere eller svenske statsborgere. Dette er i tråd med FNs menneskerettighetskonvensjon.

Helsetjensten i Storbritannia

Helsetjenesten i Storbritannia, altså i England, Wales, Nord-Irland og Skottland, er en smule komplisert. Selv om de respektive landene ligger under én regjering har de ikke én felles ordning for helsetjenesten i de forskjellige landene.

I utgangspunktet er helsetjenesten i Storbritannia gratis for alle innbyggere, registrerte langtidsboende og alle som er inne til militær tjeneste i landet.

Det er ett av de få stedene i verden som faktisk tilbyr gratis besøk hos legen, helt uten å betale noe som helst. I Norge for eksempel er man nødt til å betale for hvert besøk inntil man overstiger grensen for å få et frikort.

NHS – The National Health Service

Det er NHS, eller “Den Nasjonale Helsetjenesten” på norsk, som har ansvaret for forvaltningen av helsetjenesten i Storbritannia sammen med NHS“The Department of Health”. Opprinnelig var det kun en offentlig institusjon, men nå i senere tid har institusjonen blitt delt opp i fire mindre institusjoner for de respektive fire landene som utgjør Storbritannia. Man får behandling uavhengig om man er fra Skottland og befinner seg i England eller visa versa. Det fungerer på tvers av landene.

Privat sektor

Storbritannia har en relativt sterk privat helsetjeneste, som for det meste er finansiert gjennom private forsikringsselskaper som bidrar. Men den private helsetjenesten i Storbritannia er kun brukt av et lite fåtall av briter, for det meste som et ekstra tilbud i tillegg til den offentlige helsetjenesten.

Det er mange selskaper som tilbyr sine ansatte privat helseforsikring gjennom jobben, disse blir også brukt til å finansiere de private institusjonene. De største og ledende private aktørene innenfor helsesektoren i Storbritannia er BUPA og Nuffield Hospitals.

Det er mange tilfeller hvor private pasienter blir behandlet i offentlige sykehus fordi de private sykehusene mangler det spesialiserte utstyret for å utføre visse behandlinger. I disse tilfellene kommer de private pasientene før de offentlige pasientene i køen for behandling. Så det er faktisk mulig å kjøpe seg frem i køen.

Tannhelsetjenesten

De fleste tannlegesenter i Storbritannia er i dag blitt private. Det finnes fortsatt noen private tannlegesenter som jobber for NHS. De fleste er nødt til å betale for tannhelsetjenester, men private institusjoner som jobber for NHS kan ta inn et begrenset antall pasienter. Dette er pasienter som er spesielt diagnostisert med forskjellige lidelser. Disse er unntatt avgiftene og trenger ikke betale. De fleste tannleger i sentere som jobber for NHS har allerede en lang venteliste over folk som venter på å få registrert seg for deres senter. Dette fordi de ønsker gratis behandling.

I den tradisjonelle private sektoren betaler man for hvert besøk eller for en serie med behandlinger, direkte til tannlegen.

Priser per i dag er som følger:

*GBP 19.20 dekker en konsultasjon, diagnose og rådgivning. Dersom det er nødvendig inkluderer det også røntgen, polering og planlegging for videre behandling.

*GBP 53.90 dekker all behandling ovenfor, i tillegg til ytterligere behandling som fyllinger, rotfyllinger og trekking av tenner.

*GBP 233.70 dekker alle behandlinger ovenfor, i tillegg til mer komplekse prosedyrer og behandlinger.

Øyehelse

Øyehelse er også for det meste privatisert i Storbritannia men et begrenset utvalg er tilgjengelig gjennom NHS. Dette betyr at det er gratis. Men for folk flest er det ikke gratis. De som får behandling gjennom NHS får som regel kun en gratis synstest og dersom nødvendig får de provisjon for et par briller. Disse kan kun bli valgt fra et begrenset utvalg av forskjellige design. All annen optisk behandling er privat og avgiftene er deretter.

Helsetjenesten i Nederland

Helsetjenesten i Nederland er rangert som den beste i hele Europa etter nyere undersøkelser.

Nederland bruker omtrent 11 % av BNP på helsetjenester. Dette ligger ganske så likt med Norge, men Norge ligger litt lavere med 9.3 %.

Ikke offentlig

I motsetning til de nordiske landene er helsetjenesten i Nederland ikke offentlig finansiert. Men heller flyttet for det meste til privat sektor og private forsikringsselskap.

Men likevel er systemet utrolig kontroversielt, og tilbakemeldingene fra pasientene og borgere av Nederland er svært gode.

Alle må ha forsikring

health insuranceMåten det fungerer på i Nederland er at istedenfor å finansiere helsetjenestene gjennom skatter og avgifter er alle nederlendere pålagt og kjøpe forsikring. Forsikringen er nøye regulert og i privat sektor. Det kalles gjerne “Privat helseforsikring med sosiale betingelser”.

Forsikringsselskapene er pålagt å ta inn alle i sine respektive områder uavhengig av kjønn, inntekt, rase, legning eller andre forskjeller. Myndighetene slår hardt ned på diskriminering. Dette gjelder også de forskjellige typene av sykdommer.

Risikosystem

Myndighetene i Nederland har utviklet et risikossystem som kompenserer forsikringsselskapene som tar inn og behandler kronisk syke pasienter. I følge myndighetene selv, så er det disse pasientene som trenger behandlingen mest, og derfor ser de til at de faktisk får den behandlingen de trenger.

Nederlenderne står også fritt til å bytte mellom forskjellige forsikringsselskaper og type forsikringer.

Det er system som appellerer til konkurranse av den sunne typen, og gjør kvaliteten på helsetjenestene utrolig høy.

Gratis helsetjenester for barn og unge

I likhet med Norge, Sverige og andre land i Norden er helsetjenestene gratis for barn og unge. Dette gjelder til man fyller 18 år, etter dette må man ha forsikring.

Det som er bra med forsikring er at man også kan få forsikring som er gyldige som reiseforsikringer. Dette er annerledes enn i Norge, hvor man må ha separat reiseforsikring dersom man skal forlate landet. Disse kan ofte være kostbare om man skal være utenlands i lengre perioder.

Tannhelsetjenesten i Nederland

Tannhelestjenesten i Nederland er fullstendig privatisert i motsetning til Norge. En annen motsetning til Norge er også at tannhelsetjenesten, til tross for å være av meget god kvalitet, er utrolig billig.

De fleste tannlegekontor i Nederland består kun av én tannlege og en assistent. I de store byene derimot kan man finne typiske tannlegesenteret slik vi kjenner til i Norge.

85% av alle nederlendere besøker tannlegen 1-2 ganger i året. Det er oftere enn de fleste nordmenn.

Et typisk besøk til tannlegen i Nederland koster mellom 20 og 45 EURO. Dette er vesentlig lavere enn for eksempel Norge.

Alle tannlegene i Nederland er utdannet fra Universitet, og må registreres i ett offentlig nettverk og er pålagt og skrive priser og betingelser på nettsidene sine. Dette fordi at alle nederlendere enkelt skal kunne velge den tannhelsetjenesten som passer dem best.

Helsetjenesten i Andorra

Fyrstedømmet Andorra er et lite land som ligger mellom Frankrike og Spania øst i Pyreneene.

Helsetjenester i Andorra

Andorra har verdens høyeste forventede levealder, hele 98,7 år for kvinner og 89,4 år for menn.

Andorra har noen av de mest avanserte og teknologiske utviklede sykehusene i hele Europa, systemet er også veldig likt det franske helsesystemet.

Dette betyr at du må ha inntekt, betale skatter og avgifter og bidra for å kunne benytte deg av helsetjenesten i Andorra. Arbeidstakere som tjener mindre enn minstelønnen må fortsatt betale folketrygd uten at de får tilgang på de spesielle fordelene ved dette.

Selv om helsetjenesten i Andorra er finansiert gjennom skatter og avgifter må pasienter fortsatt betale direkte for alle tjenester og behandlinger som er utført. Det er langt i fra gratis og en veldig annerledes modell enn det vi kjenner til i Norden.

Offentlig helseforsikring

I Andorra betaler man altså skatter, avgifter i tillegg til å betale for offentlig helseforsikring. Denne forsikringen dekker det meste, men ikke alt av utgifter.

Akutte nødstilfeller er det gratis

Myndighetene i Andorra har slått gjennom en lovendring som gjør at dersom det skulle være umiddelbar nød er denne behandlingen gratis for alle, inkludert de som ikke har statens helseforsikring.
Nødnummeret er 116 og er betjent døgnet rundt. De fleste nødstilfeller i Andorra viser seg å være relatert til skikjøring og vintersport i fjellene. Som oftest, så er det turister som er uheldige.

Tannhelsetjenestene i Andorra kan være dekket av statens helseforsikring, Dental services in Andorramen kun enkle behandlinger som rutinebesøk og konsultasjoner. For mer kompleks behandling må borgere betale selv.

Det er mange tannhelsestasjoner over hele Andorra og tilgjengeligheten er meget god. Dette også på grunn av at landet er relativt lite og at innbyggertallet er meget lavt til å være et fullverdig land med status som stat.

I 2002 ble det beregnet at rundt 92 % av innbyggerne i Andorra var dekket av “Andorran Social Security System – CASS”. Myndighetene har også fastslått at hvis en innbygger av Andorra ikke er i stand til å betale for offentlige helsetjenester vil disse bli gitt gratis til individet, på myndighetenes regning.

Helsetjenesten i Andorra er basert på bidrag fra de arbeidstakerne som tjener over minstelønnen. De som tjener under minstelønnen må fortsatt bidra, men på en sjeldnere basis. De som er arbeidsløse kan bidra på frivillig basis.